İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi... Feridun Alım: "İstanbul Sarsıntısına Karşı Risk Azaltmayı Hedefleyen 'Hayat İstanbul' Projesini Derhal...

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi… Feridun Alım: “İstanbul Sarsıntısına Karşı Risk Azaltmayı Hedefleyen ‘Hayat İstanbul’ Projesini Derhal…

Gelecek Partisi Siyaset İzleme Konseyi Lideri ve Genel Lider Yardımcısı Feridun Alım, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nde”; “Afet Çerçeve Kanunu çıkartarak afetler ile ilgili mevzuatı tüm taraflarıyla yine düzenleyeceğiz. Afet idaresini etkisizleştiren imar afları çıkarılmasına son vereceğiz. AFAD başta olmak üzere afet idaresi kurumlarını merkezi ve lokal seviyede yereli güçlendirerek tekrar yapılandıracağız. Fay sınırı üzerindeki tüm yerleşim ünitelerinde bulunan yapı stokunun risk tahlillerini hızla tamamlayacağız. İstanbul sarsıntısına karşı risk azaltmayı hedefleyen ‘Hayat İstanbul’ projesini derhal başlatacağız. Sarsıntıya karşı güçlendirme çalışmalarını hızla tamamlayacağız” dedi.

Millet İttifakı siyasi partilerinin genel lider yardımcıları, bugün; İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’ne katıldı.

Gelecek Partisi Genel Lider Yardımcısı Feridun Alım, şunları söyledi:

“TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI’NI TARIM VE BESİN GÜVENLİĞİ BAKANLIĞI OLARAK YİNE YAPILANDIRACAĞIZ”

“Tarım ve Orman Bakanlığı’nı Tarım ve Besin Güvenliği Bakanlığı olarak yine yapılandıracağız. Tarım Kanunu’nda öngörülmesine karşın, bugüne kadar hiç uygulanılmayan ziraî takviyeleri gayrisafi ulusal hasılanın yüzde birinden az olamayacak halde uygulayacağız. Ziraî takviyelerini, üretimi ve verimliliği temele alan, havza bazlı, bölgeler ortası farklılıkları gözeten, sürdürülebilir ve aktif bir biçimde uygulayacağız. Tarımda indirimli elektrik tarifesi uygulayacak, sulama ve elektrik faturalarının hasattan sonra tahsil edilmesini sağlayacağız. Temel tarım eserlerinde taban fiyatlarını maliyet, kur, enflasyon ve çiftçilerimize insan onuruna yaraşır bir gelir sağlayacak formda belirleyeceğiz. Parite uygulaması getirerek süt ve et üreticilerini yem fiyatlarındaki artışlara karşı koruyacağız. Ziraî eser alım fiyatlarını ekim öncesinden ilan edeceğiz. Mazot, gübre, yem ve tohum üzere girdi dayanaklarını; çiftçi tarlasını sürmeden, süt sağılmadan, besi hayvanı kısma gitmeden evvel verecek, öbür dayanak ödemelerini üretim sonrası 90 gün içinde ödeyeceğiz. Gübre ve tohum maliyetinin yüzde 50’sini takviye olarak çiftçilerimize iade edeceğiz. Başta kuraklığa sağlam tohum yetiştirmesi olmak üzere yenilikçi araştırmaları ve tohumda ithal ikamesi sağlayan projeleri destekleyeceğiz. Ziraat Bankası’nı tekrar çiftçinin bankası yapacağız. Ziraat kredilerinin geri ödeme takvimini hasat periyoduna nazaran belirleyeceğiz. Devlet dayanaklı tarım sigortaları kapsamına ziraî kaza ve risk sigortasını ek edeceğiz. Üreticiden tüketiciye kadar pazarlama zincirini kısaltacak, üretici örgütlerinin lojistik kapasitelerinin artırılmasına yönelik takviye sağlayacağız. Hasat devri öncesi ve hasat devrinde ithalata müsaade vermeyeceğiz. Başta sulama kanalları olmak üzere GAP, KOP ve DAP projeleri kapsamındaki altyapı yatırımlarının tamamlanmasına öncelik vereceğiz. Topraktan sofraya besin güvenliğini ve besin teminatını sağlayacak, hakikat ve yeni bilgileri toplumla paylaşacağız. Zirai ilaç ve gübre kullanımının takibini denetim altına alarak, kalıntı oranını milletlerarası normların altına düşüreceğiz. Tarımda çalışan bayan ve 30 yaş altındaki gençlere Toplumsal Güvenlik Prim Dayanağı vereceğiz.

“TİCARET BAKANLIĞI’NI ESNAF VE TİCARET BAKANLIĞI HALİNDE YİNE YAPILANDIRACAĞIZ”

Sanayi üretimi ve ihracatını ileri teknolojiye dayanan ve yüksek katma bedelli bir yapıya dönüştürecek, ihracatta yüksek teknolojili eserlerin hissesini yüzde 10’lara, orta-yüksek teknoloji yoğunluğunu yüzde 40’lara çıkartacağız. Teşvik ve takviyeleri üretim zincirinin bütünselliği, ölçek iktisadı, verimlilik, dijital ve yeşil dönüşüm, global rekabet ortamı, net katma paha, sıçrama ve büyüme potansiyeli, kayıtlılığa itina gösterme, finansman, kurumsal kapasite, bölgeler ortası gelişmişlik farklarını azaltma ve sürdürülebilirlik ögelerini dikkate alan bütüncül bir yaklaşımla uygulayacağız. KOSGEB tarafından KOBİ’lere verilen faizsiz kredi dayanağını objektif kriterlere bağlayarak şeffaf biçimde uygulayacağız. Savunma sanayimizi çok daha ileri bir noktaya taşıyarak, ülkemizin savunma sanayii alanındaki dışa bağımlılığını azaltacak, çift kullanımlı ileri endüstriyel teknolojilerin gelişimine öncülük yapacak bir ekosistem oluşturacak, silahlı kuvvetlerimizin operasyonel gücünü ve caydırıcılığını artıracak ve yüksek katma bedelli ihracatı geliştireceğiz. Yerli motor çalışmalarını başlatacak, yerli uçak ve tank çalışmalarını büyük bir seferberlikle sürdürecek ve muvaffakiyete ulaştıracağız. Savunma endüstrimizde beyin göçü ile çaba aksiyon planını hazırlayacak ve uygulayacağız.

“TÜRKİYE’Yİ HAMMADDE İHRAÇ EDİP, YARI MAMUL VE MAMUL ESER İTHAL EDEN ÜLKE OLMAKTAN KURTARACAĞIZ”

Elektrik piyasası, doğalgaz piyasası, petrol piyasası üzere temel kanunlardaki rekabete muhalif imtiyazlı konuları yine kıymetlendirecek ve belirleyeceğiz. Yenilenebilir güce sağlanacak teşvikleri yeşil güç dönüşümünü dikkate alarak düzenleyeceğiz. Rüzgar gücünde yatay, dikey, kara ve deniz üstü olmak üzere tüm alternatifleri kıymetlendirecek, AR-GE ve yatırım faaliyetlerini destekleyeceğiz. Otomotiv bölümümüzde araç ekosistemini geliştirmek için elektrifikasyon stratejisi hazırlayacağız. Doğalgaz depolama tesislerinin kapasitesini yüzde 20’lere çıkaracağız. Petrol eserleri depolama kapasitesini artıracak ve çeşitlendirecek adımları atacağız. Yüksek fiyatlı mevcut doğal gaz mutabakatlarını yine müzakere edeceğiz. Akkuyu Nükleer Santral Projesi’nin mevcut durumunu ve kontrat ayrıntılarını, muahede dışında verilmiş olan hakları yahut üstlenilen yükümlülükleri gözden geçireceğiz. Türkiye’nin sahip olduğu maden kaynaklarının aranmasına sürat verecek, dalın ulusal gelirdeki hissesini arttıracağız. Yeni bir Maden Kanunu çıkaracağız. Üretilen madenleri yarı mamul yahut mamul eser haline getirecek yatırımları ve sanayi tesislerini teşvik edecek, Türkiye’yi hammadde ihraç edip, yarı mamul ve mamul eser ithal eden ülke olmaktan kurtaracağız. Havza madenciliği uygulamasına geçeceğiz.

“KANAL İSTANBUL PROJESİNİ VAZİFEYE BAŞLADIĞIMIZ GÜN İPTAL EDECEĞİZ”

Kanal İstanbul projesini misyona başladığımız gün iptal edecek bugüne kadar yapılan iş ve süreçleri hukuksal, ekonomik, ekolojik ve teknik olarak inceleyeceğiz. Ulaşım modları ortasındaki eksik ilişkileri yahut darboğaz oluşturan noktaları tespit edip altyapıları ile birlikte kuracağız. Kent içi ve şehirlerarası yolcu ve yük nakliyeciliğinde başta çağdaş raylı sistemler, metro, demiryolu, deniz yolu ve iç su yolları olmak üzere alternatif ulaşım cinsleri ve sistemlerini devreye sokacağız. Akıllı yollar projesini pilot olarak başlatacak, geleceğin otonom yollarına ait bilgi ve deneyim birikiminin oluşmasını sağlayacağız. Araç muayene istasyonu sayısını artıracak ve rekabete açacağız. Atatürk Havalimanı’nı yine uçuşa hazır hale getireceğiz. Liman ve tüm kıyı tesislerinin bütüncül bir yaklaşımla kuruluş, işletme ve idamesinde temel yaklaşım ve unsurları ortaya koyacak Kıyı Siyaset Dokümanı ve Kıyı Master Planı hazırlayacağız. Türk sahipli gemi filosunun rekabet gücünü artıracak, kendi yüklerimizi kendimizin taşımasını sağlayacak adımları atacağız. Karayolu, demiryolu, deniz ve hava nakliyatını entegre olarak dikkate alan ve intermodal lojistik merkezlerden en üst düzeyde faydalanmayı öngören bir yaklaşımla Türkiye Lojistik Master Planı’nı yine hazırlayacağız. İhracatçıların döviz gelirinin yüzde 40’ını Merkez Bankası’na satma zorunluluğunu kaldıracağız. Eximbank’ın sermayesini güçlendirecek, uzun vadeli ve uygun şartlı fon imkanlarından daha fazla yararlanmasını sağlayacağız. Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği Muahedesi’ni güncelleme müzakerelerini hızlandıracağız. Tüketici uyuşmazlıklarında tüketici hakem heyetlerinin idari ve mali kapasitelerini artıracak, kararların şeffaflığı ve ulaşılabilirliğini artıracağız. Üretici kooperatiflerini güçlendirecek ve destekleyeceğiz. Ticaret Bakanlığı’nı Esnaf ve Ticaret Bakanlığı olarak yine yapılandıracağız. Esnafımızın salgın sürecinde kullandığı kredilerin faizleri ile BAĞ-KUR ve vergi borçlarının faizlerini silecek kalan ana paranın uygun vadede ödenmesini sağlayacağız. Küçük esnafımızı zincir marketler, büyük marketler, AVM’ler karşısında korumak ve haksız rekabeti önlemek gayesiyle gerekli düzenlemeleri süratle hayata geçireceğiz. Çıraklık eğitimini genel eğitim sistemi ile uyumlu bir formda ele alacağız.

“BAĞIMSIZ ÇALIŞAN SANATKARLARIN TOPLUMSAL GÜVENLİK VE EMEKLİLİK HAKLARIYLA İLGİLİ YAŞANAN SIKINTILARI GİDERECEĞİZ”

Sektörle istişare halinde çerçeve bir Turizm Kanunu çıkaracağız. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nı tekrar yapılandıracak, ajansın kaynak kullanımlarını şeffaf ve hesap verebilir hale getirecek ve Sayıştay tarafından kontrolünü sağlayacağız. Turizmde mevsimsel bağımlılığı azaltarak 12 aya yayacak formda hizmet sunumunda çeşitlendirmeye gideceğiz. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Anıtlar Yüksek Heyeti ve Muhafaza Bölge şuralarını gerçek manada özerk hale getireceğiz. Kültür ve sanat alanında kamu tarafından sağlanan dayanakları fırsat eşitliğini gözeten, tarafsız heyetlerce bedellendirilen bir çerçevede ve şeffaf bir biçimde vereceğiz. Bağımsız çalışan sanatkarların toplumsal güvenlik ve emeklilik haklarıyla ilgili yaşanan meseleleri gidereceğiz. Sanatkarların bir ortaya geleceği, konaklama, sıhhat ve bakım hizmetlerinin verileceği Sanatçı Dayanışma Merkezleri kuracağız.

“CUMHURBAŞKANI’NA ORMANLIK ALANIN VASFINI DEĞİŞTİRME YETKİSİ VEREN ORMAN KANUNU’NUN UNSURUNU YÜRÜRLÜKTEN KALDIRACAĞIZ”

Yeni bir İklim, Etraf ve Orman Bakanlığı kuracağız. İklim Kanunu çıkaracağız ilgili tüm düzenlemeleri bu kanunla uyumlu hale getireceğiz. Avrupa Yeşil Mutabakatı’na ahenk sağlamak için Yeşil İktisada Geçiş Programı’nı yürürlüğe koyacağız. Dalların dönüşümünü finanse edecek Yeşil Dönüşüm Fonu’nu kuracağız. Yeni termik santral yapmayacak, rehabilite edilmeyen mevcut santraller için ilgili paydaşların da iştirakiyle toplumsal ve ekonomik tahliller çerçevesinde mağduriyetlere sebep vermeden kapatma planı hazırlayacağız. Etraf İhtisas Mahkemeleri kuracak, Türk Ceza Kanunu’ndaki etraf kabahatlerinin kapsamını genişletip, cezalarını artıracağız. Tek kullanımlık plastikleri kademeli olarak hayatımızdan çıkartacağız. Cumhurbaşkanı’na ormanlık alanın vasfını değiştirme yetkisi veren Orman Kanunu’nun ek 16’ncı unsurunu yürürlükten kaldıracağız. Orman köylülerinin gelirini artıracak alternatif geçim kaynakları oluşturacak, gerekli dayanak ve teşvikleri sağlayacağız. Ormanlarda, nitelikli tabiat alanlarında, tarım alanlarında, korunan alanlarda ve sulak alanlarda etrafa ziyan veren tesislere müsaade vermeyeceğiz. Yangınla çabayı tüm yıla yayacağız. Yanan orman alanlarında ve yeni orman alanlarında yangına hassas çam ağaçları yerine floraya uygun diğer cinsten ağaçlandırma çalışmaları yapacak, yanan orman alanlarına verilen yasaya ters imar müsaadelerinin tamamını iptal edeceğiz. Su havzalarını, sulak alanları ve su varlığımızı koruyacak, ayrım gözetmeksizin herkesin fiyatsız, sağlam suya erişim hakkını yasal teminata kavuşturacak bir Su Kanunu’nu derhal çıkaracağız. Tüm yerleşim alanlarında atık su arıtma tesisleri yapılmasını sağlayacak atık su kanal projelerini artıma tesisi olmadan kredi ve onay verilmesine müsaade vermeyeceğiz. Sanayi, sanayi alanları başta olmak üzere her alanda ‘Su Ayak İzi’ hesaplamalarını dikkate alan projeleri destekleyeceğiz. Göl ve ırmaklarımız için risk haritaları oluşturacak, çölleşmekte olan göl ve ırmaklarımız için acil hareket planlarını uygulamaya koyacağız.

“İSTANBUL SARSINTISINA KARŞI RİSK AZALTMAYI HEDEFLEYEN ‘HAYAT İSTANBUL’ PROJESİNİ DERHAL BAŞLATACAĞIZ. SARSINTIYA KARŞI GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARINI HIZLA TAMAMLAYACAĞIZ”

Şehircilik ve Afet İdaresi Bakanlığı kuracağız. Kente karşı işlenen cürümler kavramını hukuk sitemimize yerleştirmek üzere çalışma başlatacağız. Tüm yapıların bilgilerini blok zincir mimarisindeki kentsel kayıt platformuna kaydedecek, platforma işlenmeyen değişiklikler için caydırıcı ve faal cezalar uygulayacağız. Merkezi idare ve lokal idare iş birliğinin sağlanacağı, mülkiyet hakkının ihlal edilmeyeceği Kentsel Dönüşüm Yasası çıkaracak, zelzele ve sel açısından en riskli bölgelerden başlamak üzere bir kentsel dönüşüm programını derhal uygulamaya koyacağız. İmar planı yapma konusundaki yetki dağınıklığını, mahalli yönetimlerin imar planı yapma merkezi idarenin ise kontrol yetkisine sahip olacağı bir anlayış çerçevesinde yürüteceğiz. İmar planı değişikliklerini parsel bazlı olmaktan çıkaracak bölge bazlı hale getirecek, bölgede yaşayanların büyük kısmını etkileyecek projeleri halk oylamasına sunacağız. Afet Çerçeve Kanunu çıkartarak afetler ile ilgili mevzuatı tüm taraflarıyla tekrar düzenleyeceğiz. Afet idaresini etkisizleştiren imar afları çıkarılmasına son vereceğiz. AFAD başta olmak üzere afet idaresi kurumlarını merkezi ve mahallî seviyede yereli güçlendirerek tekrar yapılandıracağız. Afet riski yüksek olan yerleşim yerlerinde afete karşı alınacak tedbirleri ve afet sonrası müdahale planlamasına yönelik sakınım planlarını mahallî idarelerle iş birliği içerisinde hazırlayacağız. Afet bilgi ve data merkezleri yoluyla afetle gayret ve afete müdahale süreçlerine dair bilgi kirliliğini önleyerek afete dair tüm bilgileri yurttaşların erişimine açacağız. Toplanan afet vergilerinin, afetin ziyanlarını azaltacak önlemler ve afet sonrasındaki olağana dönüş ile rehabilitasyon çalışmaları için harcanmasını sağlayacağız. Fay sınırı üzerindeki tüm yerleşim ünitelerinde bulunan yapı stokunun risk tahlillerini hızla tamamlayacağız. İstanbul sarsıntısına karşı risk azaltmayı hedefleyen ‘Hayat İstanbul’ projesini derhal başlatacağız. Sarsıntıya karşı güçlendirme çalışmalarını hızla tamamlayacağız. Zelzele tehdidi altındaki bölgelerde acilen sarsıntı toplanma alanları tesis edecek ve bu alanların imara açılmamasını garanti altına alacağız. Afetle müdahale konusunda özel eğitim görmüş işçi sayısın artırıp, DASK’ı tüm afet cinslerini ve konut harici yapıları da kapsayacak halde geliştireceğiz. Afetlere sebebiyet verici hatalarda caydırıcı ve faal ceza ve infaz sistemini geliştireceğiz.”